Algemene voorwaarden doneren Stichting Young Lady Business Academy

Hier leest u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op doneren aan YLBA.

U zult doneren aan de stichting zonder winstoogmerk YLBA, statutair gevestigd te Heerhugowaard, en bij de Kamer van koophandel ingeschreven onder nummer KvK 77276507.

Donatievoorwaarden

Deze donatievoorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie die aan Stichting Young Lady Business Academy wordt gedaan. Door het doneren ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. Stichting Young Lady Business Academy behoudt zich het recht voor de donatievoorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Rechten en plichten van Stichting Young Lady Business Academy

Elke betaling die via www.ylba.nl door een donateur wordt gedaan komt volledig ten goede aan Stichting Young Lady Business Academy en zal door Stichting Young Lady Business Academy worden aangewend voor verbeteringen, uitbreiding en organisatie van Academy-weken en organisatorische en promotionele activiteiten. Zijnde een bestemming die overeenkomt met de missie en de visie van Stichting Young Lady Business Academy. Restitutie van donatie is niet mogelijk. Stichting Young Lady Business Academy neemt passende maatregelen ter beveiliging van de overdracht van data in het kader van deze actie. Personen die namens Stichting Young Lady Business Academy bevoegd zijn van deze data kennis te nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, behoudens wettelijk toegelaten uitzonderingen.

Rechten en plichten van de donateur

De donateur kan aan een donatie geen rechten ontlenen anders dan dat Stichting Young Lady Business Academy de donatie zal aanwenden voor eerder genoemde missie en groeidoelstellingen. Om een donatie te kunnen doen dient de donateur de leeftijd van 14 jaar te hebben bereikt. De donateur is verplicht om zijn/haar naam en identiteit correct op te geven. De donateur zal de donatie verrichten met middelen waarover hij/zij mag beschikken en zeggenschap heeft. De donateur heeft geen recht op specifieke financiële verantwoording door Stichting Young Lady Business Academy anders dan publieke gegevens op www.ylba.nl en het jaarverslag. Met andere woorden, Stichting YLBA is niet verplicht specifieke verantwoording te geven over wat er met het gedoneerde bedrag is gedaan.

Privacy

Stichting Young Lady Business Academy verwerkt de door de donateur verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle ter zake geldende wettelijke voorschriften, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gesteld. Deze persoonsgegevens worden door Stichting Young Lady Business Academy verwerkt ten behoeve van het afwikkelen van donaties zoals in deze voorwaarden bedoeld, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten voor zover die verband houden met de missie en visie van Stichting Young Lady Business Academy (tenzij de donateur anders zal hebben aangegeven), alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Stichting Young Lady Business Academy stelt de gegevens van haar donateurs niet beschikbaar aan derden.

Juridisch

Op uw donatie en op deze donatievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk.